fbpic

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - L 71

Lovtekst efter 2. behandling

Advarsel! Lovteksterne fra Folketingets hjemmeside er meget dårligt formaterede. Der kan derfor forekomme fejl, mangler og mærkværdigheder i teksterne vi viser her.

§1
§2

1. I § 82 a, stk. 1, indsættes efter »§ 55, stk. 1 og 2«: », og til uddannelsesydelse, jf. § 52 g«.

1. I § 82 a, stk. 1, indsættes efter »§ 55, stk. 1 og 2«: », og til uddannelsesydelse, jf. § 52 g«.

 

2. § 82 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., affattes således:

  • »Bidraget efter stk. 1 udgør 70 pct. af udgifterne til dagpenge eller uddannelsesydelse. Under deltagelse i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør bidraget dog 50 pct. af udgifterne til dagpenge.«
 

3. I § 82 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, indsættes efter »dagpenge«: »og uddannelsesydelse«.

 

4. I § 82 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »dagpenge«: »eller uddannelsesydelse«.

 

5. I § 85 c, stk. 3, nr. 1, ændres »50 pct.« til: »70 pct.«, og efter »§ 82 a, stk. 3, 1. pkt.,« indsættes: »jf. dog stk. 5,«.

 

6. I § 85 c, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »finansieringen«: »af dagpenge«.

 

7. § 85 c, stk. 5, affattes således:

  • ATP-bidraget for dagpengemodtagere, hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpenge med 50 pct. af dagpengeudgiften, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt., og for dagpengemodtagere, der deltager i øvrige tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betales af dagpengemodtageren med 1/3 og statskassen med 2/3. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.«
 
§3

1. I § 15, stk. 3, udgår », 12 uger i 2011 og 8 uger i 2012«.

1. I § 15, stk. 3, udgår », 12 uger i 2011 og 8 uger i 2012«.

 
§4

1. § 100, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

1. § 100, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

  • »Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til hjælp efter kapitel 4. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, herunder personer under revalidering eller forrevalidering efter kapitel 6, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«
 

2. I § 100, stk. 3, ændres »65 pct.« til: »50 pct.«

 

3. I § 100, stk. 4, ændres »§ 118, stk. 1« til: »§ 118, stk. 2«.

 

4. § 103 affattes således:

  • Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til boligtilskud til revalidender og forrevalidender med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt støtte til etablering af selvstændig virksomhed, jf. §§ 64, 64 a og 65.
  • Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at få 50 pct. og 65 pct. refusion, herunder om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.«
 

5. § 104, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

  • »Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter § 74 d, stk. 2, § 74 e, § 74 f og § 74 h. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«
 

6. § 104, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

  • »Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til den særlige ydelse efter § 74 i. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«
 

7. § 104, stk. 3, affattes således:

  • Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at få 50 pct. refusion efter stk. 1 og 2, herunder om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.«
 

8. I § 104 a, stk. 3, ændres »§ 121, stk. 4« til: »§ 122, stk. 3«.

 
§5
§6

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Loven har virkning for udgifter til tilbud, ydelser og aktiviteter m.v., der vedrører perioder efter lovens ikrafttræden.

 

Uanset § 82 a, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 2, nr. 3 og 4, bidrager kommunerne ikke til finansieringen af dagpenge og uddannelsesydelse for de sammenlagt første 12 uger i 2011 og 8 uger i 2012. I disse perioder finder § 85 c, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 2, nr. 5 og 6, tilsvarende anvendelse.

 

Indenrigs- og sundhedsministeren yder i 2011 et særligt tilskud til kommuner, der som følge af ændringer i refusion og tilskud i denne lovs § 1, § 2, § 4 og § 5 har et byrdefordelingsmæssigt tab, som af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er beregnet til at overstige 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

 
§7

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for opgørelse af kommunernes bidrag til dagpenge og uddannelsesydelse, jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1-4.

 
§117

Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, til udarbejdelse af jobplaner og til administration i øvrigt m.v. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til godtgørelse efter § 75 c, til særlige aktiviteter efter § 7 og til lægeerklæringer.

 

Uanset bestemmelsen i stk. 1 yder staten 100 pct. refusion af kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører, der varetager indsatsen over for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere, og som er omfattet af § 2, nr. 1. Dette gælder dog ikke for kommuner, der var bemyndiget til at varetage udøvelsen af statens aktive beskæftigelsesindsats efter bekendtgørelse nr. 1400 af 13. december 2006.

 
§118

Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i i lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10, når udgiften angår

 

Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til 13.700 kr. pr. år (2011-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i i lov om aktiv socialpolitik, og  personer,  der  modtager  uddannelsesydelse  efter  kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Antallet af personer efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret.

 
§119

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 8 og 9, når udgiften angår

 
§120

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-10, når udgiften angår

 

Staten refunderer kommunens udgifter til beskæftigelsestillæg efter § 45, stk. 3, med samme refusionssats, som kommunen er berettiget til for udgiften til kontant- og starthjælp, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

 
§121

Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4.

 
§122

Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til

 

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 74.

 

Kommunen har ikke ret til statsrefusion i en konkret sag for udgifter til tilskud til fleksjob, jf. stk. 1, hvis kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørelsen om fleks­job, jf. § 70 a, eller for revurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er foretaget eller skulle være foretaget. Ved beregning af perioden på 36 måneder medregnes perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §§ 100, 104 og 104 a i lov om aktiv socialpolitik.

 
§123

Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a.

 

Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

 

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 100.

 
§124

Staten afholder en kommunes udgifter efter stk. 2 til udlændinge, der har fået opholdstilladelse, jf. stk. 3, hvis

 

Udgifter efter stk. 1 omfatter

 

Bestemmelsen i stk. 1 omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter

 
§125

Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

 
§126

Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 
§127

En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent

 

Den maksimale timeløn efter § 55, stk. 2, reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

 

Løntilskuddet pr. time efter § 67 c skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«