fbpic

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love - L 36

Lovtekst som fremsat

Advarsel! Lovteksterne fra Folketingets hjemmeside er meget dårligt formaterede. Der kan derfor forekomme fejl, mangler og mærkværdigheder i teksterne vi viser her.

§1

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

2. I § 5, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

3. I § 5, stk. 3, ændres » eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

4. I § 8, stk. 2, § 8 a, stk. 1, § 13 b, stk. 1, § 13 d, stk. 1, og § 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår » eller starthjælp«.

 

5. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

6. I § 8, stk. 2, 2. pkt., og i stk. 3, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 20 c«.

 

7. I § 8 a, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

 

8. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »regler fastsat i medfør heraf«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

 

9. I § 10, stk. 1, 4. pkt., og § 10, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller efter integrationslovens § 20«.

 

10. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

 

11. § 11, stk. 1, affattes således:

 • »Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«
 

12. § 11, stk. 3-7, ophæves.

 

13. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6«.

 

14. I § 13, stk. 2, nr. 4, indsættes efter » et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

15. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

16. I § 13, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »at der er behov for det«: », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

 

17. I § 13, stk. 3, 3. pkt., udgår » eller stk. 12, nr. 3 eller 4,«.

 

18. I § 13, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 16 a«.

 

19. I § 13, stk. 4, nr. 7, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 24«.

 

20. I § 13, stk. 7, ændres »§ 26, stk. 5« til: »§ 26, stk. 3«.

 

21. § 13, stk. 8 -14, ophæves.

 

22. I § 13, stk. 15, der bliver stk. 8, ophæves 2. pkt.

 

23. I § 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »regler fastsat i medfør heraf«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 2«.

 

24. I § 13 c indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

25. I § 13 d, stk. 4, ændres »kontant- eller starthjælp« til: »kontanthjælp«.

 

26. § 25, stk. 5-10, og stk. 12-14, ophæves.

 

27. §§ 25 b-25 e ophæves.

 

28. I § 25 f, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

29. I § 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 25, stk. 8-10« til: »stk. 5-7«.

 

30. § 25 f, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

 

31. § 25 f, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt. ændres »§ 25, stk. 10« til: »stk. 5-7«.

 

32. I § 25 f, indsættes som stk. 5-7:

 • 6-måneders-perioden i stk. 1 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er påbegyndt i tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Perioden afbrydes, hvis personen i en hel kalendermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-perioden i stk. 4 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personens ret til kontanthjælp ophører. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis personen i en kalendermåned modtager hjælp efter § 25.
 • Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 medregnes endvidere perioder,
 • Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 ses der bort fra
 

33. § 26 affattes således:

 • Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud.
 • Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder.
 • Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7.«
 

34. I § 27, stk. 1, ændres »For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, udgør hjælpen« til: »Hjælpen udgør«.

 

35. § 27 a, 2. pkt., ophæves.

 

36. I § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 2«.

 

37. § 31 affattes således:

 • For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen.«
 

38. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » og hjælp efter integrationslovens § 23 f«.

 

39. § 34, stk. 3 og 4, affattes således:

 • Følgende personer kan ikke få særlig støtte:
 • Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.«
 

40. Overskriften før § 36 affattes således:

 

41. I § 36, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

42. § 36, stk. 3, ophæves.

 

43. § 36, stk. 4, som bliver stk. 3, affattes således:

 • Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller hjælp efter integrationslovens § 23 f, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«
 

44. I § 38, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

 

45. Overskriften før § 39 affattes således:

 

46. I § 39, nr. 6, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 16 a«.

 

47. § 40, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves.

 

48. Overskriften før § 41 affattes således:

 

49. I § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

50. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »afvisning af tilbuddet«: » eller integrationsprogrammet«.

 

51. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«: » eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven«.

 

52. I § 42, stk. 2 og 3, udgår », starthjælp eller introduktionsydelse«.

 

53. § 42, stk. 5, ophæves.

 

54. I § 42 stk. 8, som bliver stk. 7, ændres »1-6« til: »1-5«.

 

55. I § 43, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk.12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven eller hvis personen modtager hjælp efter § 25 a « til: »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller § 25 a«

 

56. I § 43, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår », starthjælp eller introduktionsydelse«.

 

57. I § 44 a, 1. pkt., ændres » kontant- eller starthjælp« til: »kontanthjælp«.

 

58. § 47, stk. 3, nr. 5, ophæves.

 

59. § 47, stk. 4, ophæves.

 

60. I § 79, stk. 1, ændres »§ 25, § 52, stk. 1, § 74 d, stk. 2, og § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 25, § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2«.

 

61. I § 79, stk. 2, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

 

62. I § 79, stk. 3, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

 

63. § 79, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

 

64. I § 91, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »denne lov«: », integrationslovens § 49, stk. 2,«.

 

65. I § 93, stk. 1, nr. 2, ændres » eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven m.v.«

 

66. I § 93, stk. 3, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

67. § 93 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 

68. I § 94, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 

69. § 96 a, stk. 1, affattes således:

 

70. I § 100, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 4«: »jf. dog stk. 2«.

 

71. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp og starthjælp« til: »kontanthjælp«.

 

72. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse« til: »kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse«.

 

73. Efter § 100, stk. 1, indsættes som nyt stykke:

 • Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til hjælp efter kapitel 4 for personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.«
 

74. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b, stk. 1 og 2,«: » eller efter integrationslovens § 20 a, stk. 1 og 2,«.

 

75. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b, stk. 3,«: » eller efter integrationslovens § 20 a, stk. 3«.

 

76. I § 104, stk. 1, 3. pkt., § 104, stk. 2, 3. pkt. og § 104 a, stk. 1, udgår » starthjælp,«.

 

77. § 106, 2. pkt., ophæves.

 

78. I § 109, stk. 1, nr. 1, udgår » 25 b, 25 c,«.

 

79. I § 109, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 2«.

 
§2

1. I § 4, stk. 1, ændres »udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5« til: »udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik«.

1. I § 4, stk. 1, ændres »udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5« til: »udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik«.

 

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »introduktionsydelse efter de nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5« til: »kontanthjælp efter de nærmere regler i kapitel 4-5 og lov om aktiv socialpolitik«.

 

3. I § 5, stk. 2, ændres »udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5« til: »udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik«.

 

4. I § 16, stk. 2, ændres »introduktionsydelse, jf. § 25« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

 

5. I § 16 a, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 1, 3. pkt., § 20, stk. 4, 1. pkt., § 20 a, stk. 1, § 26 a, stk. 1, § 27, stk. 3 og 4, som bliver stk. 1 og 2, § 27 a, stk. 1, § 27 b og to steder i § 32, stk. 2, ændres »introduktionsydelse« til: »kontanthjælp«.

 

6. § 20, stk. 5, affattes således:

 • Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens kontanthjælp, jf. §§ 39, 40 og 41 i lov om aktiv socialpolitik.«
 

7. Efter § 20 b indsættes før overskriften før § 21:

 

8. I § 23, stk. 1, ændres »der i medfør af § 25 er berettiget til introduktionsydelse« til: »der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

 

9. I § 23, stk. 5, udgår »introduktionsydelse eller starthjælp eller«.

 

10. § 23 b, stk. 6, ophæves.

 

11. I § 23 c, stk. 3, udgår »eller starthjælp«.

 

12. § 23 f, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

 

13. § 24, stk. 2, ophæves.

 

14. I § 24 b, stk. 1, ændres »der er berettiget til at modtage introduktionsydelse, jf. § 25« til: »der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

 

15. I § 24 b, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »modtaget«: »kontanthjælp eller«.

 

16. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

 

17. §§ 25, 25 a, 26, 27 c, 28-31 a og 32 a og overskrifterne før §§ 25, 26, 28, 29 og 32 a ophæves.

 

18. I § 26 a, stk.1, indsættes som 3. pkt.:

 • »De regler, som fastsættes i medfør af § 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.«
 

19. § 27, stk. 1 og 2, ophæves.

 

20. I § 32, stk. 1, ændres »introduktionsydelsen« til: »kontanthjælpen«.

 

21. I § 40 udgår »5 og«.

 

22. I § 41 udgår »5 og«.

 

23. § 41 a ophæves.

 

24. § 45, stk. 2, ophæves.

 

25. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »3.816« til: »2.366«.

 

26. I § 45, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«, og »stk. 5« til: »stk. 4«.

 

27. § 45 a ophæves.

 

28. I § 48, stk. 1, ændres »§ 45, stk. 4-8« til: »§ 45, stk. 3-7«.

 

29. § 48, stk. 2, ophæves.

 

30. § 50, stk. 7, ophæves.

 
§3

1. I § 1, nr. 3, ændres » kontant- og starthjælpsmodtagere« til: »kontanthjælpsmodtagere«.

1. I § 1, nr. 3, ændres » kontant- og starthjælpsmodtagere« til: »kontanthjælpsmodtagere«.

 

2. § 2, nr. 2 og 3 affattes således:

 

3. I § 2, nr. 10, § 4, stk. 2, § 11, stk. 3, § 24, stk. 2, § 35, § 51, stk. 2, § 92, stk. 1 og 3, § 95, § 96, stk. 1 og 2, og § 99, stk. 2, nr. 1-4, udgår » eller starthjælp«.

 

4. I § 4 a, stk. 2, ændres » kontant- eller starthjælp« til: »kontanthjælp«.

 

5. § 45, stk. 3, ophæves.

 

6. I § 73 c, stk. 1 og 2, udgår », starthjælp«.

 

7. Overskriften til kapitel 17 affattes således:

 

8. § 98 b, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 

9. § 120, stk. 2, ophæves.

 
§4

1. I § 56 a, stk. 1, ændres » introduktionsydelse efter integrationsloven« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

1. I § 56 a, stk. 1, ændres » introduktionsydelse efter integrationsloven« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

 
§5

1. I § 8, stk. 5, udgår: » § 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10 eller«.

1. I § 8, stk. 5, udgår: » § 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10 eller«.

 

2. § 42 a ophæves.

 
§6

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5« til: »kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5«.

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5« til: »kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5«.

 
§7

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

 

For personer, der fortsat modtager forudbetalt hjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 senest den 31. januar 2012.

 

Afgørelser om sanktioner, truffet efter de hidtidige regler i § 43 i lov om aktiv socialpolitik eller integrationslovens § 31 a, har gentagelsesvirkning i forhold til afgørelser om sanktioner, der træffes i medfør af § 42, stk. 2 og 3, samt § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar 2012 eller senere, jf. § 1, nr. 51-56.

 

Starthjælp, der inden lovens ikrafttræden, er udbetalt til en person, der er visiteret til fleksjob, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder inden for 24 måneder, hvor kommunen fuldt ud afholder udgifterne, jf. § 1, nr. 72 og 76.